en

BMW PREMIUM SELECTION.

Rozsah krytia vád.

VÝŇATOK Z POISTNÝCH PODMIENOK

PREDMET A ROZSAH POISTENIA

§ 3

Predmet a rozsah poistenia zahŕňa:
1. Škody spôsobené poruchou prvkov alebo sústav vozidla, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu a na ktoré sa vzťahuje poistenie v rámci týchto poistných
podmienok.
4. Poistné krytie pokrýva škody uvedené v ods. 1, ktorých oprava bola zrealizovaná opravovňou nachádzajúcou sa v niektorom z členských štátov Európskej
únie, vo Švajčiarsku, Nórsku alebo vo Veľkej Británii.


§ 4

Poistné krytie zahrnuje všetky mechanické a elektrické prvky vozidla, s nasledujúcimi výnimkami:
Bežné prevádzkové opotrebenie, vrátane prvkov podliehajúcich opotrebovaniu, pomocných materiálov a všetkých prvkov, ktoré vyžadujú pravidelnú kontrolu
a/alebo výmenu v rámci periodických technických prehliadok vozidla a servisných prác.
Karoséria vozidla: tlmiče nárazov, (okrem prasknutí a/alebo celkového poškodenia tlmiča), nastavovanie, regulácia a ladenie prvkov karosérie ako rolovacia
strecha, rozkladacia strecha, dvere vozidla, veko batožinového priestoru a nárazníky; poškodenie laku a hrdza karosérie, úniky vody, netesnosť prvkov
karosérie ako tesnenie dverí, tesnenie posuvnej strechy, tesnenia okien alebo tesnenia rozkladacej strechy.
Prvky, ktoré boli modifikované oproti pôvodnej výrobnej špecifikácii.
Palivová sústava (vrátanie indukčného snímača a palivového potrubia): znečistenie palivovej sústavy.
Brzdy a spojka: spojkové kotúče, prítlačné kotúče, brzdové doštičky, brzdové kotúče, brzdové bubny, regulačné činnosti spojky a bŕzd.
Vnútorné vybavenie napr. chromované časti, doplnky interiéru automobilov, lakťové opierky, strešné čalúnenie, odkladacie priestory, bočné panely, slnečné
clony, držiaky na poháre, čalúnenie, ozdobné prvky.
Klimatizácia: napĺňanie, doplňovanie a modernizácia, pokiaľ nie je naplnenie nevyhnutné v súvislosti s opravou iného prvku, na ktorý sa vzťahuje poistné krytie
- vtedy bude poistné krytie zahŕňať aj klimatizáciu.
Sklá/okná: sklo spätného zrkadla, okenné sklá a sklo rozkladacej strechy, (s výnimkou zadného skla v prípade poškodenia vykurovacích prvkov a antény).
Svetlomet: lampy, žiarovky.
Gumové prvky napr. tesnenie dverí, kufra, a strechy, podperné ložisko a nápravy, objímky nápravy a tesniaci prostriedok riadiaceho mechanizmu, gumové
konektory/objímky, uchytenie motora (okrem hydraulického uchytenia), uchytenie stabilizátora, uchytenie priečneho závesného ramena.
Pevný tesniaci prostriedok ako napr. tesnenia, papierové tesnenia (ktorý však nevylučuje napr. únikov z prvkov chladiacej sústavy ako chladič, hadice, tesnenie
hlavy valca, vykurovacie zariadenia a klimatizačný systém).
Rozkladacia strecha: materiály rozkladacích striech.
Systém satelitnej navigácie: dátový nosič pre systém navigácie.
Prvky hands-free súpravy a telefónnej súpravy.
Štandardné vybavenie napr. automobilový zdvihák, hasiaci prístroj, výstražný trojuholník, lekárnička, súprava nástrojov.
Batérie pre kľúč.
Tesniace pásiky a tesnenia.
Držiaky, pánty a obmedzovače otvárania dverí.
Regulácie dobrovoľného prvku.
Kolesá a pneumatiky.


§ 5


1. Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli na/vo vozidlách (tzv. výluky z poistenia):
a) používaných na komerčnú cestnú dopravu ako taxík, autoškoly, preteky, pretekárskych vozidlách pace making, v rally a cestovnom ruchu off-road, v
autopožičovni (rent a car),
b) používaných na verejné účely,
c) používaných nie v súlade s ich technickým určením,
d) pri ktorých odpočty z rýchlomera alebo počítadlá kilometrov nemožno považovať za presné z dôvodu zavineného porušenia rýchlomera alebo počítadla
kilometrov,
e) nevhodných alebo neschválených pre cestnú premávku.
f) po prestavbe (ladenie, konverzia podvozku, montáž inštalácie LPG)
g) pri ktorých nebola splnená povinnosť spočívajúca vo vykonávaní všetkých prehliadok a údržbárskych úkonov, predpísaných alebo odporúčaných výrobcom
vozidla.
h) pri ktorých bol upravený stav počítadla kilometrov.
i) pri ktorých užívateľ nedodržal 3-dňový termín na nahlásenie autoopravovni poruchy / akýchkoľvek príznakov chybného fungovania vozidla,
j) pri ktorých úkony užívateľa boli príčinou zväčšenia rozsahu škody.
k) pri ktorých neboli dodržané pokyny obsiahnuté v návode na obsluhu vozidla.
l) pri ktorých užívateľ pokračoval v jazde aj potom, čo ľubovoľný indikačný alebo kontrolný prístroj indikoval poruchy.
2. Poistné krytie sa nevzťahuje na škody:
a) vzniknuté v dôsledku zámerného konania a hrubej nedbanlivosti Poisteného alebo používateľa,
b) vzniknuté v dôsledku nedodržania pokynov výrobcu vozidla,
c) ktoré vznikli vo vozidle v dôsledku inštalácie LPG,
d) spôsobené poruchou komponentu inštalácie LPG,
e) vyplývajúce z použitia kontaminovaného paliva alebo paliva neschváleného výrobcom vozidla,
f) vyplývajúce z porušenia povinnosti používateľa vozidla pri údržbe vozidla,
g) vyplývajúce z nedbanlivostného alebo úmyselného porušenia povinnosti používateľa poisteného vozidla ohlásiť zistenú poruchu opravovni,
h) vyplývajúce z prekročenia maximálneho povoleného zaťaženia nápravy a / alebo zaťaženia vozidla,
i) spôsobené zaplavením motora,
j) spôsobené priamo alebo nepriamo pôsobením jadrového paliva alebo odpadu,
Strana č. 2
k) spôsobené neodbornou zmenou alebo úpravou elektrického, počítačového alebo prídavného zariadenia vozidla,
l) vyplývajúce z kolízie alebo dopravnej nehody,
m) v prípade ktorých:
1) Centrum autorizácie škôd nebolo kontaktované poisteným pred opravou,
2) Centrum autorizácie škôd neudelilo súhlas s opravou vozidla alebo jeho súčiastok (dielov) v dôsledku poškodenia dielu neuvedeného v § 4 týchto poistných
podmienok,
3. Rozsah poistenia nezahŕňa aj:
a) náklady na opravu alebo výmeny dielov a sústav iných než tých spomenutých v §4 týchto poistných podmienok,
b) všetky nepriame škody vzniknuté v dôsledku poruchy vozidla a zapríčinené nemožnosťou využívania vozidla, ktorého záruka je predmetom poistenia záruky
a dodatočné náklady, ako sú náklady na parkovanie, náklady na prenájom náhradného vozidla, náklady na prepravu vozidla, náklady na odtiahnutie vozidla;
d) prevádzkové materiály a technické prostriedky ako palivá, oleje, mazivá, brzdové kvapaliny, prostriedky proti zamŕzaniu a pod.,
e) výmena komponentov a sústav vozidiel, podliehajúcich obvyklému alebo prevádzkovému opotrebeniu v dôsledku prevádzky vozidla, ako: stierače,
obloženie brzdy, brzdové kotúče a bubny, filtre, akumulátory, žiarovky.
4. Poistné krytie sa nevzťahuje na nasledujúce situácie:
a) periodické prehliadky vozidiel;
b) poškodenie dielov a softvéru (napr. vybavenia, automobilového rádia, navigačných zariadení), ktoré nie sú totožné s originálnymi dielmi BMW, BMWi a
MINI;
c) škody zodpovedajúce nákladom: na kontrolné úkony, meranie a nastavovanie, pokiaľ nevznikli priamo v súvislosti so škodou, na ktorú sa poistné krytie
vzťahuje;
d) poškodenia, ktorých bezprostrednou príčinou bola búrka, krupobitie, blesk, zemetrasenie, alebo povodeň, požiar, podpálenie, alebo výbuch;
e) poškodenia, ktorých príčinou bola vojna, občianska vojna, nepokoje, štrajky, blokácie alebo iný zásah vyššej moci, či pôsobenie jadrovej energie;
f) poškodenia, ktorých príčinou bolo použitie nesprávneho maziva a prevádzkových materiálov;
g) poškodenia, ktorých príčinou bola prevádzka dielu, ktorý zjavne vyžadoval opravu, iba ak by bolo možné dokázať, že poškodenie nebolo spojené s nutnosťou
vykonania opravy alebo že tento diel bol v dobe vzniku poškodenia aspoň provizórne opravený na to vyškoleným pracovníkom;
h) poškodenie prvkov, ktoré boli nainštalované nesprávnym a neprofesionálnym spôsobom;
i) poškodenia, ktorých príčinou bolo nedodržanie termínov a podmienok periodických prehliadok, pričom používateľ je povinný dokázať, že nevykonanie
technickej kontroly nebolo príčinou vzniku poškodenia.


ZÁRUČNÁ DOBA A DOBA POISTENIA
§ 9


1. Obdobie poistnej ochrany v rámci poistenia záruky je maximálne 24 mesiacov odo dňa prihlásenia vozidla do poistenia záruky, ale nie dlhšie než obdobie
ochrany uvedené v individuálnej poistnej zmluve týkajúcej sa každého z prihlásených vozidiel, potvrdenej certifikátom.
2. Obdobie poistnej ochrany sa začína dňom uvedeným v certifikáte, ale nie skôr než po vypršaní záruky výrobcu a končí po uplynutí obdobia uvedeného na
certifikáte, nie dlhšom ako 5 rokov. Uplynutím 5 rokov každá existujúca poistná zmluva zaniká.
3. Trvanie poistenia nie je dotknuté predajom vozidla alebo jeho nevyužívaním.
§ 10
2. Platnosť poistnej ochrany v rámci certifikátu sa končí:
a) v deň zničenia, krádeže alebo zabavenia vozidla v priebehu exekučného konania,

HLÁSENIE POISTNÝCH UDALOSTÍ
§ 11


1. V prípade poruchy je Poistený povinný použiť dostupné prostriedky, aby zabránil ďalšiemu poškodeniu vozidla.
2. V prípade vzniku poistnej udalosti je zakázané poisteným/opravovňou robiť akékoľvek zmeny vo vozidle a začať opravu vozidla bez predchádzajúceho
súhlasu Centra autorizácie škôd.
3. Poistený je povinný nahlásiť poruchu do 3 pracovných dní odo dňa, kedy sa dozvedel o jej vzniku.
4. Ak Poistený sa nebude riadiť podľa ustanovení ods. 1 alebo 2 tohto paragrafu, Poisťovňa bude oprávnená odmietnuť poistné plnenie za škodu, ktorá
vznikla z tohto dôvodu.
5. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v ods. 1 tohto paragrafu v dôsledku úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti poisteného môže Poisťovňa znížiť svoje
plnenie alebo odmietnuť vyplatenie plnenia, ak porušenie tejto povinnosti poisteným spôsobilo zvýšenie škody alebo zabránilo Poisťovni určiť okolnosti a
dôsledky poistnej udalosti. Odmietnutie poskytnutia poisteného plnenia musí Poisťovňa riadne odôvodniť.

VÝŠKA POISTNÉHO PLNENIA
§ 13


2. Škoda, ktorá sa nahrádza poistným plnením, nezahŕňa náklady na poskytnutie potrebných položiek na opravu vozidla, sústav alebo materiálov v
expresnom režime a nákladov na vykonanie expresnej opravy v pracovných dňoch a mimo bežných pracovných hodín opravovne.
3. Náklady na opravu vozidla vo Švajčiarsku, Nórsku, Veľkej Británii alebo v inej krajine EÚ ako v Slovenskej republike a zaplatené v inej mene ako v eurách
budú poistenému, respektíve inej opravovni ak táto vykonala opravu, vrátené v eurách po prepočte fakturovaných súm podľa kurzu uvedeného Európskou
centrálnou bankou ku dňu, kedy poistený zaplatil faktúru alebo v prípade vrátenia nákladov opravovni, ku dňu vystavenia faktúry. Poistený je povinný predložiť
faktúry a ďalšie doklady potrebné na posúdenie škody v anglickom jazyku alebo v slovenčine, ibaže by opravu vykonala iná opravovňa zo siete BMW, ktorá má
zmluvu BPS/MUCN.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Poznámky :
Plné znenie poistných podmienok je k dispozícii na našej predajni vozidiel BMW Premium Selection.
Informácie k postupovaniu v prípade poruchy vozidla nájdete na karte - POTVRDENIE ZÁRUKY BMW PREMIUM SELECTION.
Uvedená karta Vám slúži aj ako doklad, ktorý potvrdzuje, že vlastnite záruku BMW Premium Selection, resp. MINI NEXT.

Objavte viac

Súbory cookie na doméne bmw-zilina.sk.

Akceptujte súbory cookie.
Zistiť viac, vrátane informácií o tom, ako odmietnuť súbory cookie.