en

 

Zmluvné podmienky spoločnosti MD-Bavaria Žilina, s.r.o.

Pre opravy motorových vozidiel, prívesov a ich dielov v SR

 1. 1.     Objednávka

a)          Každá oprava alebo úprava motorového vozidla, prívesu alebo ich častí, súčastí alebo dielov (ďalej aj len „oprava“) spoločnosťou MD-Bavaria Žilina, s r.o. (ďalej len zhotoviteľ) pre objednávateľa, sa uskutoční výlučne na základe písomnej objednávky objednávateľa vyhotovenej na osobitnom tlačive za súčinnosti príslušného zamestnanca zhotoviteľa následne potvrdenej zhotoviteľom, pričom za platne potvrdenú je považovaná výlučne objednávka vyhotovená v písomnej forme na predpísanom tlačive zhotoviteľa a riadne podpísaná ako objednávateľom tak  i zhotoviteľom, resp. osobami oprávnenými v ich mene konať; za riadnu sa považuje len taká objednávka, v ktorej sú riadne vyplnené všetky časti predpísaného formulára.

b)            Zhotoviteľ potvrdí prijatie objednávky predpísaným spôsobom a to až potom ako budú vyplnené všetky časti objednávky, pričom si vyhradzuje právo bez akéhokoľvek odôvodnenia objednávku odmietnuť a nepotvrdiť ju. Zmluva, predmetom ktorej je vykonanie požadovanej opravy, tak vzniká až potvrdením objednávky.

 

 1. 2.     Predmet výkonov zhotoviteľa

a)          Potvrdená objednávka musí obsahovať špecifikáciu vád vozidla, a to tak ako tieto popisuje objednávateľ, a ktoré tieto žiada odstrániť. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo vykonať pri vypracúvaní objednávky alebo kedykoľvek pred jej potvrdením obhliadku vozidla, pričom pri prezretí vozidla upozorní na nesprávny alebo neúplný opis vád, eventuálne posúdenie vád,  resp. na ďalšie ním zistené vady vozidla. Po vykonaní špecifikácie predmetu opravy určí zhotoviteľ, v prípade ak sa rozhodne objednávku potvrdiť, dátum predpokladaného ukončenia opravy.

b)          Zhotoviteľ je oprávnený poveriť výkonom opravy tretiu osobu, prípadne inú prevádzkareň a vykonávať skúšobné a presúvacie jazdy za účelom zabezpečenia opravy.

 

 1. 3.     Cena

a)          Objednávateľ objednáva vykonanie opravy s vedomím, že ako cena dohodnutá za opravu, je cena určená podľa skutočného rozsahu výkonov zhotoviteľa a dodaných dielov a cenníkových cien podľa Cenníka náhradných dielov a opráv platného ku dňu objednania opravy, pričom tento cenník je riadne zverejnený a prístupný v každej prevádzkarni zhotoviteľa a to vždy v miestach prístupných verejnosti. Pri každej cenovej položke v Cenníku náhradných dielov a opráv je uvedená aj výška DPH podľa osobitného predpisu. Ceny náhradných dielov môžu byť tiež určené v cudzej mene, pričom platí ako cena dohodnutá cena v EUR, ktorá je ekvivalentom ceny v cudzej mene určeným kurzom NBS ku dňu, kedy náhradný diel prekročil štátnu hranicu SR pri jeho dovoze.

b)          Zhotoviteľ určí na základe vyššie citovaného cenníka pri vypracúvaní objednávky tiež predpokladanú cenu za opravu vozidla, pokiaľ si nevyhradí postup v zmysle nasledujúcich ustanovení. Predpokladaná cena je cenou orientačnou a slúži len pre účely stanovené podľa tejto zmluvy. Určená predpokladaná cena nie je cenou dohodnutou.

c)          V prípade, že zhotoviteľ vzhľadom na rozsah opravy nevie pri prijímaní objednávky kvalifikovane vopred stanoviť cenu opravy je objednávateľ oprávnený požiadať zhotoviteľa o vypracovanie Návrhu nákladov na opravu. Zhotoviteľ sa zaväzuje Návrh nákladov na opravu vyhotoviť do 24 hodín od prezretia vozidla a predložiť tento objednávateľovi, pričom tento musí obsahovať predpokladanú špecifikáciu opráv, práce, náhradných dielov s príslušnými cenami a predpokladanou dobou trvania opravy, pričom pri jednotlivých cenách musí byť uvedená DPH podľa osobitného predpisu.

Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k Návrhu nákladov na opravu bez zbytočného odkladu  najneskôr však do 24 hodín od jeho doručenia a je povinný súhlas potvrdiť podpisom Návrhu nákladov na opravu. Pokiaľ objednávateľ vykonanie opravy za takto navrhovanú cenu odmietne objednávku vykonať je povinný zhotoviteľovi uhradiť odmenu za vypracovanie Návrhu nákladov za opravu a to vo výške určenej v zmysle cenníka zhotoviteľa. V takomto prípade je povinný bez zbytočného odkladu prevziať vozidlo od zhotoviteľa. V prípade, že objednávateľ súhlasí s Návrhom nákladov na opravu, považuje sa tento za nezáväzný rozpočet na vykonanie opravy a tvorí súčasť dohody o oprave motorového vozidla.

d)          V prípade, že sa pri vykonaní opravy objaví bez zavinenia zhotoviteľa potreba vykonania takých činností alebo dodania takých dielov, ktoré neboli zahrnuté v predpokladanej cene je zhotoviteľ oprávnený primerane zvýšiť cenu.

e)          V prípade, že takto dôjde k zvýšeniu ceny o viac ako 20 % nad cenu určenú ako cena predpokladaná je zhotoviteľ oprávnený konečnú cenu opravy zvýšiť o čiastku presahujúcu túto sumu iba so súhlasom objednávateľa.

f)          Zhotoviteľ je povinný potrebu zvýšenia ceny na opravu vozidla v zmysle ustanovenia e) oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu najneskôr však do 3 dní odo dňa čo sa o tejto skutočnosti dozvedel a objednávateľ je povinný sa k novému návrhu ceny vyjadriť bez zbytočného odkladu.

 

g)          V prípade, že objednávateľ s novonavrhnutou cenou nebude súhlasiť, je zhotoviteľ oprávnený v oprave ďalej nepokračovať a objednávateľ je povinný predmet opravy prevziať bezodkladne a uhradiť zhotoviteľovi všetky ním doteraz vykonané práce a dodané diely a to v zmysle platného cenníka. Akékoľvek práce spojené s odovzdaním vozidla je zhotoviteľ oprávnený objednávateľovi osobitne vyúčtovať v zmysle platného cenníka.

 

 1. 4.       Platobné podmienky

a)          V prípade, že predpokladaná cena za opravu je vyššia ako 331,94 € alebo z iných vážnych dôvodov je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie zálohy na vykonanie opravy vo výške 80% z predpokladanej ceny a to pred začatím vykonávania opravy.

b)          Objednávateľ je povinný zaplatiť zálohu na vykonanie opravy ak jej zaplatenie je podľa týchto podmienok alebo rozhodnutia zhotoviteľa nutná.

c)          Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za vykonanú opravu motorového vozidla na základe faktúry zhotoviteľa a to, buď prevodom na účet zhotoviteľa alebo v hotovosti v pokladni zhotoviteľa. Objednávateľovi nebude umožnené prevzatie vozidla pred úplným zaplatením ceny opravy vrátane DPH a vysporiadaním všetkých súvisiacich platobných záväzkov objednávateľa voči zhotoviteľovi.

d)          Faktúra za vykonanú prácu musí obsahovať presnú špecifikáciu vykonaných úkonov a prác, ich cenu s uvedením výšky ako aj použité náhradné diely a materiál tiež s uvedením jednotkovej ceny a výšky DPH. Faktúra je splatná ihneď po jej doručení, najneskôr do 7 dní.

e)          V prípade, že bola objednávateľovi vystavená faktúra na zálohu na vykonanie opravy, bude táto v konečnej faktúre odpočítaná od celkovej ceny opravy.

f)           V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní so splnením jeho záväzku zaplatiť cenu za vykonanú opravu je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania a to vo výške 28% p. a. z dlžnej čiastky.

 

 1. 5.       Zádržné právo

a)          Zhotoviteľ je oprávnený zadržať motorové vozidlo objednávateľa, aby zabezpečil svoju platnú peňažnú pohľadávku voči objednávateľovi, na ktorej platenie mu vznikol nárok a to i pred uzatvorením dohody o oprave motorového vozidla (napr. pohľadávky z predchádzajúcich opráv motorového vozidla objednávateľa).

b)          Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upovedomí objednávateľa o zadržaní jeho motorového vozidla a o dôvodoch jeho zadržania. Zádržné právo zhotoviteľa zanikne ak objednávateľ uspokojí zhotoviteľov nárok na zaplatenie pohľadávky alebo ak objednávateľ poskytne inú dostatočnú zábezpeku podľa dohody so zhotoviteľom.

 

 1. 6.       Odovzdanie a prevzatie vozidla

a)          Objednávateľ odovzdá motorové vozidlo na opravu v prevádzkarni zhotoviteľa.

b)          Objednávateľ si prevezme predmet opravy v prevádzkarni, kde bolo motorové vozidlo  odovzdané zhotoviteľovi s tým, že osoba poverená jeho prevzatím sa preukáže dokladom, ktorý hodnoverne preukáže jej oprávnenie konať v mene objednávateľa.

c)          Motorové vozidlo sa považuje za prevzaté okamihom jeho prevzatia zhotoviteľom resp. osobou oprávnenou za neho konať. Spolu s motorovým vozidlom je objednávateľovi odovzdávaný zákazkový list, na ktorom objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi prevzatie motorového vozidla a vykonanie opravy.

 

 1. 7.       Vykonanie opravy

a)          Zhotoviteľ pri prijatí objednávky vyznačí čas ukončenia opravy, a to určením, kedy si objednávateľ môže prevziať motorové vozidlo. V prípade okolností alebo prekážok, ktoré ležia mimo vôle zhotoviteľa a ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinností opraviť motorové vozidlo, predlžuje sa primerane lehota na opravu vozidla, ak zhotoviteľ takýto stav oznámi bezodkladne objednávateľovi. Určená lehota je lehotou orientačnou a nie je súčasťou dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je však povinný s prihliadnutím na svoje technické a prevádzkové možnosti opravu vykonať bez zbytočných prieťahov.

b)          Pokiaľ objednávateľ neprevezme predmet opravy v čase určenom v písm. a) je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi všetky náklady s tým spojené a tiež skladné vo výške 6,63 € za každý deň omeškania.

c)          O dobu omeškania so zaplatením zálohy na cenu alebo samotnej ceny na strane objednávateľa sa úmerne predlžuje doba odovzdania.

d)          Zhotoviteľ ponúka objednávateľovi za dohodnutých podmienok sa zúčastniť vykonania opravy, ak to umožnia prevádzkové pomery zhotoviteľa. Pred takouto prítomnosťou je objednávateľ povinný vykonať písomné vyhlásenie v predpísanej forme a obsahu.

e)          Zhotoviteľ je povinný opravu motorového vozidla vykonať s odbornou starostlivosťou.

f)          Zhotoviteľ je oprávnený odmietnuť vykonanie opravy resp. odložiť termín vykonania opravy motorového vozidla v prípade, že je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny za opravu už predtým vykonanú zhotoviteľom.

 

 1. 8.       Vlastnícke právo a prechod nebezpečenstva škody na vozidle

Na zhotoviteľa neprechádza nebezpečenstvo škody na motorovom vozidle, ktorá je predmetom opravy ani vlastnícke právo k nemu.

 

 1. 9.       Vady a záruka

a)          Zhotoviteľ zodpovedá iba za vady týkajúce sa opravy motorového vozidla, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.

b)          Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú v súvislosti s prirodzeným opotrebovaním vozidla alebo jeho častí. Rovnako nezodpovedá za vady, ktoré vznikli nesprávnym použitím alebo zásahmi do vozidla alebo v ich dôsledku, či priamej alebo nepriamej súvislosti.

c)          Záručná doba na opravy vozidla je 24 mesiacov.

d)          Záručná doba na opravu motorových vozidiel s prípustnou celkovou hmotnosťou viac ako 2,8 tony ako aj prívesov a špeciálnych vozidiel s vedľajším pohonom využívaných právnickými osobami alebo podnikateľmi na podnikanie je 24 mesiacov.

e)          Záručná doba začína plynúť odo dňa, v ktorom bolo vozidlo pripravené na prevzatie objednávateľom.

f)           Objednávateľ je povinný oznámiť vady týkajúce sa opravy vozidla bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

g)          Objednávateľ je povinný oznámiť vady týkajúce sa opravy vozidla bez zbytočného odkladu po tom, čo vozidlo prezrel alebo po tom čo sa vady týkajúce opravy vozidla na vozidle vyskytli.

 

 1. 10.     Odstúpenie od zmluvy

A)         Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:

             a)          Objednávateľ nezaplatí zálohu na vykonanie opravy najneskôr do 5 dní od doručenia resp. prevzatia zálohovej faktúry od zhotoviteľa

             b)          Zistí, že na majetok objednávateľa je vyhlásený konkurz alebo vyrovnanie, alebo sa proti takémuto majetku vedie exekučné konanie

             c)          Zistí, že v podnikaní objednávateľa sa vyskytli také javy, ktoré odôvodňujú predpokladať, že objednávateľ nebude schopný splniť svoje záväzky

             d)          V iných, v týchto podmienkach, samotnej objednávke, jej potvrdení, iných dohodách zhotoviteľa a objednávateľa alebo v zákone vymedzených prípadoch.

B)         Zhotoviteľ v prípade odstúpenia od zmluvy vráti objednávateľovi zaplatenú zálohu na opravu, pričom je oprávnený si odpočítať výšku nákladov, ktoré mu od momentu odstúpenia vykonaním opravy vznikli.

 

 1. 11.     Vyššia moc

Zhotoviteľ nie je povinný plniť svoje povinnosti podľa platnej zmluvy, ak mu v tom bráni zásah vyššej moci, za ktorý sa považuje najmä udalosť mimo dosah jeho pôsobnosti spočívajúca v okolnostiach prírodnej katastrofy, povstaní, ozbrojenom konflikte, štrajku, priemyselnej výluke a pod.

 

 1. 12.     Záverečné ustanovenia

a)          Tieto podmienky platia pre opravy motorových vozidiel a prívesov a ich častí, súčastí alebo dielov v SR realizované zhotoviteľom ak nie je s objednávateľom písomne dohodnuté inak. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky opravy motorového vozidla.

b)          Pokiaľ tieto podmienky alebo iné písomné dohody s objednávateľom nestanovia inak, spravujú sa vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších úprav a doplnkov), najmä ustanoveniami upravujúcimi zmluvu o dielo.

c)          Pre všetky spory, ktoré vzniknú z dohody o oprave motorových vozidiel je príslušný súd v sídle zhotoviteľa.

d)          Pokiaľ tieto podmienky hovoria o osobitnej dohode má sa na mysli výlučne dohoda v písomnej forme.

e)          Tieto obchodné podmienky sú účinné počnúc dňom 1. 9. 2008.

 

 

MD-Bavaria Žilina, s.r.o.

Bytčická ul. 82 010 01 Žilina

IČO: 36 400 882 | IČ DPH: SK2020133753

Objavte viac

Súbory cookie na doméne bmw-zilina.sk.

Akceptujte súbory cookie.
Zistiť viac, vrátane informácií o tom, ako odmietnuť súbory cookie.